10ام تیر 1396
5۱ vote, average: ۵.۰۰ out of ۵۱ vote, average: ۵.۰۰ out of ۵۱ vote, average: ۵.۰۰ out of ۵۱ vote, average: ۵.۰۰ out of ۵۱ vote, average: ۵.۰۰ out of ۵

تاریخچه آکوستیک معماری – قسمت سوم

دوره ی رومانس (800 تا 1100 میلادی) از آغاز سلطنت چارمین تا ورود به کلیساهای جامع گوتیک در قرن دوازدهم را دوره ی رومانس…

10ام تیر 1396
4۱ vote, average: ۴.۰۰ out of ۵۱ vote, average: ۴.۰۰ out of ۵۱ vote, average: ۴.۰۰ out of ۵۱ vote, average: ۴.۰۰ out of ۵۱ vote, average: ۴.۰۰ out of ۵

تاریخچه آکوستیک معماری – قسمت دوم

دوره اولیه مسیحی (400 تا 800 میلادی) – از امپراتوری رومی ها تا تاج گذاری چارمین در 800 میلادی را دوره ی اول مسیح…

10ام تیر 1396
4۱ vote, average: ۴.۰۰ out of ۵۱ vote, average: ۴.۰۰ out of ۵۱ vote, average: ۴.۰۰ out of ۵۱ vote, average: ۴.۰۰ out of ۵۱ vote, average: ۴.۰۰ out of ۵

تاریخچه آکوستیک معماری – قسمت اول

در این سلسله مقالات می خواهم به تاریخچه ی آکوستیک در معماری بپردازم. البته این بخش بندی تاریخی، بر پایه ی بخش بندی تار…